Vad är en konsult, frilanskonsult och egenföretagare?


Om vi börjar med vad en konsult är så kan denne vara anställd på ett konsultbolag eller egen. Det är egentligen de två ytterligheterna, men sedan finns det massvis med kompromisslösningar däremellan - som exempelvis konsultbolag som på olika sätt försöker ge mer makt och inflytande till sina anställda. Fullständig makt och inflytande har du bara som egenföretagare, anser jag. Nåväl, de grova skillnaderna mellan att vara konsult och att inte vara konsult (det vill säga anställd, men inte på något konsultbolag) är följande:

  • En konsult är uthyrd på uppdrag åt en uppdragsgivares räkning, medan den anställda har ett anställningskontrakt och en arbetsgivare. Konsulten har också en arbetsgivare, men som inte är samma som uppdragsgivaren. Som egenföretagare är konsultens arbetsgivare dess egna aktiebolag. Som anställd konsult så är dess konsultbolag dess arbetsgivare.
  • En konsult fakturerar uppdragsgivaren för sitt utförda arbete och får betalt i form av arvode, medan den anställda ofta har en månadslön. Det finns ingen miniminivå för konsultens ersättning på samma sätt som det finns minimilön för den anställda. Konsultens arvode är dock i regel betydligt högre än den lön som skulle betalas ut till en anställd för att få motsvarande arbete utfört.
  • Konsulten är fristående från uppdragsgivaren och omfattas inte av exempelvis lagen om anställningsskydd, LAS, till skillnad från den anställda. Konsulten kan dock omfattas av LAS som anställd på ett konsultbolag, men det belastar aldrig uppdragsgivaren.
  • Konsulten har ofta tidsbegränsat kontrakt som förlängs kontinuerligt, medan den fastanställda har ett tillsvidarekontrakt. Uppsägningstiderna skiljer sig också åt där den kan vara en månad för konsulter och tre månader för den fastanställda, exempelvis.
  • En konsult förväntas ofta vara mer självständig - både vad gäller arbetstider, arbetsställe, arbetsutrustning, arbetsresultat och ekonomisk risk - än vad som förväntas av en anställd.
  • Ett konsultuppdrag kan generellt betraktas som kortare rent tidsmässigt än en fast anställning (även om jag har erfarit både fastanställda som fullkomligt hoppar mellan olika anställningar och konsulter som är ute på samma uppdrag i årtionden).
  • En uppdragsintervju är ofta kortare och mindre komplex än en anställningsintervju.
  • Det är enklare att flytta en konsult till olika avdelningar samt förändra eller byta ut uppdragsbeskrivningen för denne än motsvarande för den anställda (det sker dock alltid i samråd med konsulten, oavsett).
  • En konsult har ett konsult-CV (eller en konsultprofil) som till skillnad från den anställdes motsvarighet fokuserar mer på uppdragsbeskrivning och resultat än på exempelvis personliga egenskaper. Konsult-CV:t är ofta mycket längre än ett vanligt CV.
  • Vissa uppdragsgivare behandlar sina konsulter väldigt olika jämfört med sina anställda. Jag har även varit konsult på företag som inte gör någon skillnad knappt alls mellan oss. Skillnaderna kan vara huruvida konsulterna får vara med på konferenser, får någon julklapp och får jobba halvdagar dag innan röd dag (som egenföretagare bestämmer du dock det själv, men som anställd konsult brukar du inte få några halvdagar). Det kan också skilja på exempelvis tillgängligheten till företagets gym och gympass för konsulterna jämfört med de anställda, men det är ovanligt, skulle jag säga.

Vad är en frilanskonsult och egenföretagare?


Nu när vi har redogjort för vad en konsult är så kan vi gå in på vad är frilanskonsult och egenföretagare är. Du kan vara frilanskonsult utan att vara egenföretagare och på samma sätt kan du givetvis vara egenföretagare utan att vara frilanskonsult. Av den anledningen behöver jag nämna både “frilanskonsult” och “egenföretagare” i mina texter eftersom det är en särskild nisch. Rent matematiskt kan du säga att i ett klassiskt Venn-diagram utgörs nischen av intersektionen i unionen mellan frilanskonsult och egenföretagare.


Unionen av egenföretagare och frilansare diagram


Frilanskonsult


Nog om det, en frilanskonsult (frilansare) är en konsult som utför uppdrag utan fast anställning. Ordet “frilans” kommer ursprungligen från “fri lans”, vilket betyder legosoldat. Just legosoldater är ett slags frilansande militär som deltar i krig åt ett lands räkning mot betalning. Idag är det dock desto vanligare att frilansare är exempelvis journalister eller fotografer. En växande andel av frilansarna arbetar inom tech/IT (källhänvisning). En intressant parallell till legosoldaterna är att de inte behöver sympatisera med det land de utför ett arbete åt. De behöver inte hjärntvättas, sporras av propaganda, lockas med påhittade adelstitlar eller tvingas ställa upp, som medborgarna i ett land. På samma sätt förväntas eller behöver inte frilanskonsulten sympatisera eller identifiera sig med konsultbolaget eller lockas med påhittade manager-titlar och följa konsultbolagets karriärtrappa. Det är en renare och ärligare transaktion samt utbyte av produkter och tjänster, helt enkelt.

Egenföretagare


Benämningen egenföretagare innefattar många olika typer av upplägg. Det upplägg som jag menar när jag skriver “egenföretagare” är det där en företagare driver aktiebolag med endast en anställd, nämligen sig själv. Det går dock att frilansa och fakturera utan att vara egenföretagare och då tar du troligtvis hjälp av diverse faktureringstjänster som erbjuds på marknaden eller så har du enskild firma eller handelsbolag. Som frilanskonsult förespråkar jag dock upplägget med att också vara egenföretagare med aktiebolag för det finns många fördelar med det och som jag anser överväger nackdelarna. Nackdelen är mängden bokföring som du behöver utföra, men även som egenföretagare kan du outsourca det och ta hjälp av expert. Fördelarna har jag inte plats att skriva om här, utan det får bli en egen artikel som släpps längre fram.

Sammanfattande avslutning


Jag har skrivit den här artikeln för att lägga grunden för mina andra artiklar och för att all annan information på det här ämnet ofta är dålig, utdaterad och verkar vara skriven av konsultbolag (det vill säga partisk). Min känsla är dessutom att de artiklarna inte är skrivna av konsulter, utan av rekryterare eller andra på konsultbolaget som inte riktigt vet vad de pratar om. Mitt mål är alltid att vara 100 % transparent, konkret och att komma med verkliga exempel. Eftersom jag är konsult, frilanskonsult och egenföretagare vet jag vad jag pratar om och även om mina erfarenheter såklart är subjektiva strävar jag efter objektivitet. Jag vill att alla, även yngre som studerar eller är nyutexaminerade, också ska förstå vad jag skriver om i mina andra artiklar så jag kände att jag behövde redogöra för grunderna i den här artikeln. En naturlig förlängning av den här artikeln är min artikel Anställd vs frilanskonsult - en jämförelse i siffror, som går mer in i detalj.

Jag vill dela med mig av detta för att jag vill främja en öppen och transparent arbetsmarknad där individer kan fatta informerade beslut utifrån den information som finns tillgänglig. Tyvärr är dock den information som finns tillgänglig både svårtolkad och svåråtkomlig, vilket företag drar nytta av och, i min mening, för sina anställda bakom ljuset. Således vill jag minimera det kunskapsövertag som jag anser att företag har för att individer i större utsträckning ska kunna fatta egna, aktiva beslut kring hur de vill att deras anställningsform ska se ut.

Tack för att du har läst och feedbacka gärna till mig! Om du har några som helst frågor eller sunpunkter, maila på: anna@annaleijon.com :) Tack!

/Anna
Anna Leijon close up photo

Additional note:
2021-02-09 We launched The 1 Year Freelance Deal. We are hiring tech talents who are aiming to become self-employed with a starting salary from SEK 50 000. Check it out if the description sounds like you! :)anna leijon's lion logoNEWS LETTER

By subscribing, you will get notified when my next content is published before everyone else.