Förkortningar inom IT


Här listar jag förkortningar som förekommer inom tech-världen och deras betydelse på svenska. Jag förklarar kort och gott vad de betyder och försöker undvika “swenglish” i så stor utsträckning som möjligt (som annars är lätt att falla tillbaka på). Det är mitt urval av förkortningar som kan vara bra att ha koll på generellt inom IT och specifikt om du vill hänga med i min podcast Techskaparna. Det är alltså ett urval av ord som jag tycker räcker för att förstå övergripande vad det pratas om inom tech.

Min motivation till att skapa den här listan tändes framförallt efter en händelse då en utvecklare råkade nämna för en på kommunikationsavdelningen att denne gjort en PR och det inte var förrän några nervösa minuter senare som vi kunde lugna personen med att det inte var en pressrelease, utan en pull request, som de facto hade skapats. Jag har även upplevt några roliga missförstånd kring förkortningen "IP" när jag råkat efterfråga det av en kund, som i sin tur kallade in juristavdelningen, men jag menade självklart att jag behövde deras IP-adress och inte deras intellectual property. Jag har fler roliga missförstånd i bagaget, men den här listan åsyftar helt enkelt till att undvika dessa i framtiden.

Istället för ordvalet “tech” kan man kanske lika gärna säga att det är förkortningar inom IT, teknik, data, internet/nätverk, utveckling, mjukvaruutveckling, programmering och så vidare. Kärt barn, ni vet. Det finns redan mycket på internet på engelska om det här, men jag kände att en motsvarighet på svenska och en förenklad version har saknats. Med denna lista försöker jag göra instegströskeln/barriären lägre till tech och göra det lättare för nybörjare som är intresserade att komma in i den praktiska tech-världen att få göra det. Jag har också fått feedback från mina lyssnare att det ibland är svårt att hänga med bland alla tech-ord som det slängs med i min podcast. Jag glömmer också själv bort vad allting betyder ibland. Därför har jag skapat den här listan. Håll till godo! Min ambition är att försöka fylla på den här listan kontinuerligt.


Senast uppdaterad: 2023-02-02

OBS! Fungerar bäst i skrivbordsvy eller horisontell mobilvy.

Förkortningar och vad de betyder

Förkortn. Kategori Kort beskrivning Förklaring
AI
Tech
Artificiell Intelligens
Konstgjord intelligens åsyftar, till skillnad från naturlig intelligens som återfinns hos djur inklusive människor, särskilt en maskins förmåga att resonera, lära sig, planera och vara kreativ. Läs gärna min artikel på ämnet om du vill veta mer: Artificial Intelligence - Beyond the Hype
API
Tech
Application Programming Interface
API är ett slags mellanhand mellan två mjukvarusystem som möjliggör för dem att prata med varandra.
APP
Tech
Application/applikation
Applikation är en typ av datorprogram som fyller ett direk syfte för en slutanvändare, till skillnad från ett program som exempelvis kan vara skrivet för en dator.
AR
Tech
Augumented Reality
AR innebär förstärkt eller förbättrad version av den reella fysiska världen och som uppnås med hjälp av visuella element, ljud eller andra sensoriska stimuli och som genereras med teknologi.
B2B
Affär
Business-to-business
B2B är en affärsrelation mellan två företag, som exempelvis mellan grossist och återförsäljare. Grovt indelat kan din kund antingen vara privat eller företag. Företag, å sin tur, skulle exempelvis också kunna delas in i privat, statlig, non-profit och så vidare.
B2C
Affär
Business-to-consumer
B2C beskriver förloppet att sälja produkter och tjänster som företag direkt till konsumenter. Med konsumenter menas privata individer.
BE
Tech
Backend
BE är den bakre delen av en så kallad two-tier architecture (uppdelad i front- och backend), där den bakre delen ofta innefattar servern och databasen, bland annat (dataaccesslagret).
BI
Affär
Business Intelligence
BI är en tech-driven process för att analysera data och leverera exekverbar information som hjälper företag att fatta informerade affärsbeslut.
Bit
Tech
Binary Digit
En bit är den minsta enheten binär information som finns lagrad i datorsystem och kan enbart anta siffrorna "1" eller "0", vilket kan översättas som "på" eller "av".
CI/CD
Tech
Continuous Integration/Continuous Deployment
CI/CD är en metod eller eftersträvan att frekvent släppa nya versioner/releaser till användaren som möjliggörs genom automatisering av utvecklingsprocessen.
CMS
Tech
Content Management System
CMS är ett mjukvaruprogram som möjliggör för användaren att hantera skapandet och administrerandet av digitalt innehåll (innehållshantering).
CPC
Marknadsföring
Cost-per-click
CPC är en inkomstmodell tillämpad inom online-marknadsföring. Webbsidor och appar fakturerar marknadsföraren baserat på det antal gånger en besökare har klickat på en annons som finns på deras sida/app.
CPM
Marknadsföring
Cost Per Thousand (or Cost Per Mille)
CPM är en marknadsföringsterm som används för att beskriva priset för 1 000 impressions (visningar) på en sida eller app. En publicist kan exempelvis ta betalt 20 kronor per CPM, vilket innebär att marknadsföraren måste betala 20 kr för varje tusende visning av sin annons.
CPU
Tech
Central Processing Unit
Inom hårdvara är CPU centralprocessorn som genomför de instruktioner som återfinns i ett datorprogram.
CRM
Marknadsföring
Customer Relationship Management
Ett CRM är ett system som hjälper användaren att hålla koll på sin kunddata. Det kan stödja processer för sälj, internkommunikation, analys och ha integrationer med andra system, exempelvis.
CSS
Tech
Cascading Style Sheets
CSS är ett så kallat style sheet language som används för att designa webbsidor. Det kan exempelvis innehålla instruktioner kring vilken font, färg, storlek, mellanrum och mer avancerade designelement såsom animeringar och andra dekorativa inslag som webbsidan kan innehålla.
CTA
Marknadsföring
Call To Action
CTA är en marknadsföringsterm som ofta används inom webb- och apputveckling för att guidea och uppmuntra användaren till att uföra en specifik handling.
CTR
Marknadsföring
Clickthrough Rate
CTR är en marknadsföringsterm som används för att beskriva antal klick som din annons får delat med antal gånger den har visats.
CX
Tech
Customer experience
CX är ofta använt inom tech för att beskriva kundupplevelsen under kundresan vid konsumtion av produkten eller tjänsten i fråga.
Devops
Tech
Software Development and IT operations
Devops är ett samlingsbegrepp för filosofier, tillvägagångssätt, praxis och verktyg inom mjukvaruutveckling och IT-drift som har målet att korta ned systemutvecklingens livscykel. Det leder i sin tur till frekventa och kontinuerliga releaser med målet att hålla hög kodkvalitet.
DNS
Tech
Domain Name System
DNS är et hierarkiskt och decentraliserat namngivnings- och mappningssystem. Likt en telefonbok, om någon kommer ihåg sådana, så mappas telefonnumret (IP-adressen) mot namnet (hemsidans URL - exempelvis annaleijon.se).
DW
Tech
Data Warehouse
Ett DW är en typ av datahanteringssystem. Det är ofta designat för att lagra, söka och analysera stora mängder historisk data.
FE
Tech
Frontend
FE är den främre delen av en så kallad two-tier architecture (uppdelad i front- och backend), där den främre delen syns och upplevs av användaren via användargränssnittet (presentationslagret).
FTP
Tech
File Transfer Protocol
FTP är ett kommunikationsprotokoll som används för att överföra datorfiler mellan datorer över ett lokalt nätverk eller internet.
GUI
Tech
Graphical User Interface
Ett GUI är operativsystems grafiska gränssnitt som möjliggör för användaren att interagera med systemet tack vare muspekaren, menyer, ikoner, symboler och andra visuella metaforer och som har målet att användaren enkelt ska förstå hur den ska använda datorns funktioner.
HTTPS
Tech
Hypertext Transfer Protocol Secure
HTTPS är en säkrare version än dess föregångare, HTTP, eftersom den kombinerar HTTP med ett säkerhetsprotkoll, "Secure Socket Layer" (SSL)-protokollet.
IoT
Tech
Internet of Things
Med IoT menas uppkopplade och sammankopplade fysiska enheter ofta med någon form av dator i sig. De kan ha olika typer av sensorer (kamera, ljud, vibration och så vidare) och fysiska och digitala gränssnitt samt dela information lokalt eller på internet.
IP
Tech
Internet Protocol
Internetprotokollet är en mängd regler som bestämmer hur data adresseras och skickas över internet eller lokala nätverk.
IP
Affär
Intellectual Property
IP är ett slags tillgång, men en immateriell sådan, vilken är ägd och legalt skyddad av en person eller en organisation från annan användning eller implementation, utan lov.
IT
Tech
Information technology
Informationsteknik är ett samlingsbegrepp för det område som har uppstått tack vare de framsteg som har gjorts inom datorteknik och telekommunikation.
JSON
Tech
JavaScript Object Notation
JSON är ett textbaserat standardfilformat för datautbyte, vilket är lätt för människor och datorer att skriva och läsa. Det representerar Javascript-data och används för att skicka strukturerad data över ett nätverk och typiskt sett mellan en server och en webbapplikation.
LAN
Tech
Local Area Network
Ett lan består av en serie datorer som är sammanlänkade och formar ett nätverk, vilken är geografiskt begränsad, och kopplas samman via exempelvis kabel eller över Wi-Fi.
ML
Tech
Machine Learning
ML är ett vetenskapligt ämne inom vilket man studerar datoralgorithmer som kan lära och/eller anpassa sig automatiskt genom erfarenhet och med hjälp av data. På så sätt är AI ett bredare begrepp än ML. Inom AI tillämpar man ML för att lösa problem.
NPS
Marknadsföring
Net Promoter Score
NPS används inom marknadsundersökningar och förenklas ofta till en enda formulärfråga "hur sannolikt är det att du kommer att rekommendera vår produkt eller tjänst till andra på en skala från 0-10". Det mäter kundnöjdhet och -lojalitet.
POC
Tech
Proof of Concept
POC används ofta för att demonstrera, i liten skala och med en förenklad modell, användarbarheten och säljbarheten av en produkt eller tjänst.
PR
Tech
Pull request
En PR är en metod för att skicka in förslag på kodförändringar för att, efter godkännande, slå ihop dem med huvudkoden och på så sätt vidareutveckla produkten tillsammans.
PR
Marknadsföring
Pressrelease
En pressrelease är ett stycke information som företag skickar ut för att informera allmänheten om en väsentlig förändring eller upptäckt eller liknande.
REST-API
Tech
RESTful API
REST står för "representational state transfer" och stödjer ren text, XML, HTML och JSON och utvecklades efter SOAP-API och är egentligen enklare, mer mångsidigt och så vidare.
ROI
Affär
Return on Investment
ROI syftar till att mäta en investerings effektivitet eller avkastning i relation till dess kostnad. Om siffran är positiv så tjänar du mer än det kostar. Är den 100% så har du dubblat din initiala investering och tjänat (gjort vinst/gått plus) ett lika stort belopp som du initialt satsade.
SaaS
Tech
Software as a Service
En SaaS-produkt eller -tjänst är en typ av licens- och distributionsupplägg som innebär att kunden betalar en abonnemangsavgift och kommer åt produkten över internet istället för att behöva installera lokalt och eventuellt hosta själv.
SDK
Tech
Software Development Kit
Ett SDK eller devkit är specifikt för en platform eller ett programmeringsspråk och kan innehålla allt från bibliotek, dokumentation, kodexempel, processer och guider som utvecklare kan använda och integrera i deras egna appar.
SEM
Marknadsföring
Search Engine Marketing
Sökmotormarknadsföring är en digital marknadsföringsstrategi som används för att öka en hemsidas synlighet i sökmotorers resultatsidor, som exempelvis Googles resultatsidor.
SEO
Tech
Search Engine Optimization
SEO är en process och en strategi att göra ens hemsida så enkel och optimerad för sökmotorer som möjligt genom exempelvis teknisk konfigurering, men också innehålls- och länkmässigt. Målet är att sökmotorerna ska ranka hemsidan högt i deras sökresultat som de presenterar för användaren.
SMM/SoMe
Marknadsföring
Social Media Marketing
SMM, eller SoMe, refererar till användningen av social media och sociala nätverk för att marknadsföra ett företags produkt eller tjänst, både till existerande och nya kunder genom att förmedla ett budskap, låta dem interagera med innehållet och så vidare.
SOAP-API
Tech
Simple Object Access Protocol
SOAP är ett standardiserat kommunikationsprotokoll över HTTP som baseras på XML-filer och tillåter olika operativsystem såsom Windows och Linux att prata med varandra. SOAP banade vägen för webbtjänster, så kallade API:er.
SSL
Tech
Secure Sockets Layer
SSL är föregångaren till TLS (Transport Layer Security) som är ett kryptografiskt protokoll designat för säker kommunikation över ett datornätverk.
SSO
Tech
Single Sign-on
Ett autentiseringsschema som tillåter en användare att logga in med ett enda ID till olika, oberoende mjukvarusystem/applikationer.
SVG
Marknadsföring
Scalable Vector Graphics
En SVG är ett standardiserat grafiskt filformat som används för att rendera tvådimensionella bilder på internet som exempelvis är bra för företagsloggor.
TLS
Tech
Transport Layer Security
TLS används mest synligt i protokollet HTTP som HTTPS och är ett kryptografiskt protokoll desginat för säker kommunikation över ett datornätverk.
UI/UX
Tech
User Interface/User Experience
UI/UX är två av varandra beroende termer där den första handlar om interaktionen mellan användare och mjukvara, medan den andra mer handlar om användarens upplevelse av företagets varumärke, produkt eller tjänst.
UML
Tech
Unified Modeling Language
UML är ett "general purpose modeling language". UML-grafer används för att på ett standardiserat sätt illustrera beteendet och strukturen av ett system.
URL
Tech
Unique Resource Locator
URL är egentligen en internetadress eller webbadress. Det är en standardiserad namnkonvention för att lokalisera dokument, hemsidor och applikationer över internet, såsom exempelvis "https://annaleijon.se/f%C3%B6rkortningar-inom-it.html".
VM
Tech
Virtual Machine
Att "spinna upp en virtuell maskin" innebär att en utvecklare kör ett operativsystem som beter sig om en helt separat dator i ett appfönster på datorn.
VPN
Tech
Virtual Private Network
Ett VPN krypterar din internettrafik och döljer din identitet online. Du eftersträvar då en skyddad nätverkskoppling när du användar dig av publika nätverk och försöker således göra det svårare för tredje part att spåra dig och dina aktiviteter online och stjäla din data.
VR
Tech
Virtual Reality
VR är en datorgenererad miljö i 3D som verkar verklig och ska få användaren att känna sig integrerad i den omgivningen. Ofta återgiven med hjälp av glasögon, headset eller hjälm.
WAN
Tech
Wide Area Network
Ett WAN är ett stort nätverk som inte är knytet till en enda geografisk punkt. Internet i sig själv kan betraktas som ett WAN.
Wi-Fi
Tech
Wireless Fidelity(?)
Wi-Fi är den vanligaste teknologin för att sammankoppla olika datorer till lokala trådlösa nätverk och möjliggör det här genom radiovågor som skickas från en router till en enhet i närheten som översätter signalen till data som du kan se och använda.
XML
Tech
Extensible Markup Language
XML är ett språk och en filtyp som har ett enkelt textbaserat format för att representera strukturerad information. Några exempel från verkligheten på information som kan representeras i XML-filer är böcker, transaktioner, fakturor och så vidare.
Maila gärna mig om ni ser några fel i listan eller om du tycker att jag borde lägga till förkortningar: anna@annaleijon.com.


Grupper/nätverk/forum att gå med i för att "hänga med i tugget"  • Gruppen Kodapor på Facebook
  • Hacker News på webben eller i valfri lämplig app
  • Jag måste ju även nämna mitt egna forum Frilans & Tech där vem som helst kan ställa frågor och få svar inom frilans och tech helt öppet, anonymt och tillgängligt för alla

Jag passar på att lista några andra artiklar som jag har skrivit inom tech om du vill fortsätta läsa: Att bygga sin egen hemsida, När du ska och inte ska bygga en mobilapp och What is an MVP and how do you build it?. Slutligen vill jag önska alla lycka till med att fungera inom, eller i periferin till, tech-världen. Hör gärna av er till mig om ni har frågor, hittar fel i artikeln eller liknande: anna@annaleijon.com :)

/Anna
Anna Leijon close up photo


anna leijon's lion logoNEWS LETTER

By subscribing, you will get notified when my next content is published before everyone else.